POČETNA  /  UVJETI KORIŠTENJA

UVJETI KORIŠTENJA


Budite spremni prepoznati budućnost

Svako korištenje naših usluga podložno je niže navedenim uvjetima. Uvjeti korištenja uređuju odnos između:

MARIVA.NET, Antuna Mihanovića 5, 88220 Široki Brijeg (dalje u tekstu: Davatelj usluge) i
"Korisnika" - svaka pravna ili fizička osoba koja koristi usluge Davatelja usluga (dalje u tekstu: Korisnik).


Odgovornost Davatelja usluge

 • Davatelj usluge poduzima sve razumne mjere da usluge koje nudi budu aktivna 24 sata dnevno. Davatelj usluge nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu upotrebom usluge ili programa koji se nalaze na serveru, materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu pod utjecajem više sile, kao i za nemogućnost korištenja funkcionalne usluge.

 • U slučaju uskraćivanja prava na korištenje usluge koje proizlazi iz povrede Uvjeta korištenja, Davatelj usluge nije odgovoran za nikakve štete nastale uskraćivanjem tog prava, niti snosi bilo kakvu nadoknadu štete. Korisnik nema pravo na naknadu eventualne tako nastale štete.

 • Davatelj usluge Korisniku pruža ugovorenu uslugu poštujući načela kvalitetnog i profesionalnog pružanja usluge.

 • Davatelj usluge ne snosi odgovornost za bilo kakve gubitke podataka na serveru. Za sigurnost vlastitih podataka odgovoran je isključivo Korisnik.

Odgovornost Korisnika usluge

 • Korisnik jamči da će sve usluge koristiti u skladu sa pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine, te ovim Uvjetima korištenja.

 • Korisnik se obvezuje da će usluge koristiti na način uobičajen za ugovorenu vrstu usluge. Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i može dovesti do trenutačnog prekida pružanja usluge korisniku od strane davatelja usluge, a bez prethodne najave.

 • Korisnik jamči da materijali koji se nalaze na zakupljenom serverskom prostoru ni na koji način ne krše autorska prava ili bilo koja prava trećih osoba. Korisnik jamči i suglasan je da na svom prostoru neće imati uvredljive materijale, pornografiju, programe i upute o hakiranju (hacking), kockanju ili pozivanju na ilegalne aktivnosti ili mržnju.

 • Korisnik jamči da pristup serveru neće ni na koji način koristiti u svrhu nanošenja štete Davatelju usluge, samom serveru i ostalim korisnicima koji se nalaze na serveru. Korisnik jamči da zakupljene resurse neće koristiti za hakerske napade, traženja sigurnosnih problema u sistemu ili istraživati u svrhu davanja povjerljivih informacija o serveru drugim osobama, ili na bilo koji drugi način suprotan Uvjetima korištenja.

 • Slanje takozvanih SPAM poruka (reklama), phishing poruka te lanac-pisama (chain-letter) na ovom serveru najstrože je zabranjeno. Svaka takva aktivnost dovesti će do privremenog ili trajnog ograničenja korištenja ugovorene usluge, a sukladno ovim Uvjetima korištenja.

 • Korisnik će Davatelju usluge redovito plaćati naknadu u roku dospijeća navedenom na predračunu za isporučene usluge, a po trenutno važećem cjeniku usluga objavljenom na web stranicama davatelja usluga.

 • Ukoliko Korisnik ne plati predračun na vrijeme, Davatelj usluga zadržava pravo Korisniku uskratiti pravo na korištenje usluga.

 • Svako kršenje Uvjeta korištenja imati će za posljedicu ukidanje korisničkog računa i brisanje svih podataka sa korisnikovog prostora na disku.

 • Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik se obvezuje da će isključiti odgovornost Davatelja usluga u slučaju bilo kakvog zahtjeva za odštetu koji bi mogao nastati korisnikovim kršenjem Uvjeta korištenja. Korisnik se obvezuje i da će Davatelju usluge nadoknaditi svaki iznos koji Davatelj usluge plati trećim osobama kao naknadu štete.

Završne odredbe

 • Narudžbom usluga korisnik izjavljuje i jamči da je imao pristup napomenama iznad i da ih je u potpunosti razumio i prihvatio.

 • Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Bosne i Hercegovine.

 • Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Širokom Brijegu.


Svaka promjena u uvijetima korištenja bit će objavljena na ovoj web stranici.

MARIVA.NET Široki Brijeg

 

 

Gradimo pouzdana i dugotrajna partnerstva - kontaktirajte nas već danas...   ❯ ❯ ❯